Ống trữ artemia nhỏ giọt

10.000 

Ống trữ artemia cho ăn nhỏ giọt

Ống đựng thức ăn

Ống cho cá tép cảnh ăn artemia

Ống trữ artemia