Vi sinh Extra bio 250ml

95.000 

Tăng cường tối đa lợi khuẩn

Làm trong nước

Giảm mùi tanh hôi, phân hủy chất thải hữu cơ

Khử khí đôc hại : NH3, H2S,..

Danh mục: